Yurt Dışı ”Server” Kullanımında Vergilendirme

Aslında karmaşık bir konu olarak görülmese de; yurt dışına sunucu (server) kullanım bedeli karşılığında yapılan ödemelerin, niteliği itibarıyla gayri maddi hak bedeli mi (royalty) yoksa ticari kazanç kapsamında yapılan bir ödeme mi olduğu konusu kolayca karışabilmektedir.
Gayri maddi hakların neler olduğu konusunda GVK 70’inci maddesi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nın (ÇVÖA) 12’nci maddesi bizlere ışık tutmaktadır. ÇVÖA hükümlerinin iç mevzuat hükümlerine göre öncelikli olarak dikkate alınması gerektiğini de düşündüğümüzde; ÇVÖA’ların 12’nci maddesini öncelikle göz önüne almak gerekir.  Bazı farklılıklar olmasına rağmen gayri maddi hak bedeli ödemeleri ÇVÖA’da aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir:
“Gayri maddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri, radyo ve televizyon kayıtları da dahil olmak üzere; edebi, sanatsal, bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, ticari markanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimini veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. GVK 70’inci maddesi de söz konusu hakların kullanılmasını gayrimenkul sermaye iradının kaynağı olarak düzenlemiştir.
Server kullanımının ticari kazanç mı gayri maddi hak bedeli mi olduğu konusuna karar vermeden önce; ÇVÖA’ların 12’nci maddesine bir kez daha bakalım.
Türkiye’de tam veya dar mükellef biri olarak yurt dışındaki bir “server” aracılığı ile bir yazılımı kullanma durumunda bunu yukarıda belirtilen ÇVÖA’ların 12’nci maddesinde yer alan tanımdaki sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi veya sinai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı ya da kullanım hakkı karşılığı yapılan bir ödeme olarak değerlendirmek mümkün görünmektedir.  Dolayısıyla gayri maddi hak bedeli kapsamındaki bu ödemelerin üzerinden ÇVÖA uyarınca genel olarak sorumlu sıfatıyla % 10 ile sınırlı bir stopaj + % 18 KDV hesaplanması gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2013 yılında Almanya ÇVÖA’nın uygulamasına yönelik vermiş olduğu bir muktezada da “Almanya’da mukim şirkete nakden veya hesaben gayri maddi hak bedeli niteliğindeki server ve (…) yazılım kullanım ödemeleriniz üzerinden Türkiye-Almanya ÇVÖA’nın 12’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir” açıklamalarına yer verilmiştir.
Sonuç olarak tekrar ifade etmek gerekirse;  grup şirketlerinin bir parçası olarak Türkiye’den yurt dışı ana şirketin sunucusunu veya ana şirketin sunucusuna (server) bağlanarak buradaki bir yazılımı kullanma karşılığında nakden veya hesaben yapılan ödemeler gayri maddi hak bedeli olarak değerlendirilmeli ve anlaşmalar uyarınca maksimum %10 stopaja tabi tutulmalıdır. Burada sunucunun -yurt dışında bulunmasının hizmetin yurt dışından verilmesinin, Türkiye’ye gelinmemesinin bir önemi bulunmamaktadır.
kaynak:kpmgvergi.com/